Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató - VER 20210512

frissítve: 2021. 05. 12-én

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy bemutassa a BWT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.; cégjegyzékszám: 13 09 124889; adószám: 10612059-2-13; továbbiakban: „Adatkezelő”) által személyes adatokkal végzett adatkezelések részleteit és körülményeit, azok adatvédelmi és adatkezelési alapelveit, így teljeskörű tájékoztatást nyújtson az egyes adatkezelések alanyainak. Jelen Tájékoztató nem terjed ki a BWT cégcsoport, Adatkezelőtől eltérő, más társasága által megvalósított adatkezelésekre, mely esetekben az adott szolgáltatást nyújtó csoportvállalat adatkezelési szabályzata irányadó.
 
1.2. Jelen Tájékoztató ellenkező rendelkezés hiányában kiterjed az Adatkezelő valamennyi felületen és formában végzett adatkezeléseire, ideértve valamennyi online és offline felületen végzett adatkezelést. Jelen Tájékoztató kiterjed a következő honlapok tartalmára és az azokon nyújtott, vagy igénybe vehető szolgáltatásokra is:

Adatkezelő által üzemletetett www.bwt.com/hu-hu ill. A www.bwtviz.hu honlapjaihoz bárki -személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy nem vagyunk felelősek és nem tudunk befolyást gyakorolni harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra és azok tartalmára. (például a www.bwt-shop.hu weboldalra).

1.3. Felhívjuk figyelmüket, hogy a BWT cégcsoport számos külföldi gazdasági társaságot is magában foglal, melyek külön adatkezelőnek minősülnek és adott termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban az Adatkezelőtől függetlenül, saját szabályzat és feltételek alapján kezeli az adatokat. Kérjük mindig ügyeljen rá, hogy adott szolgáltatás (adatkezelés) tekintetében pontosan melyik BWT vállalat az adatkezelő és gondosan tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót.
 
1.4. Adatkezelő a jelen tájékoztató tartalmát bármikor megváltoztathatja. A jelen Tájékoztató egyes változatai közül mindenkor a jelen weboldalon aktuálisan közzétett változat, vagy a rendelkezésre bocsátott papíralapú tájékoztató tekintendő hatályosnak, ezért kiemelten fontos, hogy az érintettek hozzájárulásuk megtétele, vagy adatkezeléssel érintett tevékenység megkezdése, vagy szolgáltatás igénybevétele előtt gondosan tanulmányozzák azt.
 
1.5. Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban bemutatott adatkezelési tevékenységek során kezelt személyes adatokat az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett bizalmasan kezeli olyan mindenkor megfelelő biztonsági és technikai intézkedések megtételével, illetve szervezet belső szabályzatával egyidejűleg, amelyek biztosítják a személyes adatok, illetve azok kezelésének biztonságát a teljes folyamat során. A biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük a technikai sztenderdek alapján.

2. Általános rendelkezések (valamennyi adatkezelés tekintetében)

2.1. Az Adatkezelő a személyes adatok feldolgozását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – különösen – a következő jogszabályok rendelkezésinek megfelelően kezeli:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv");
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Rendelet” vagy „GDPR”);
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről („Fgytv”);
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről („Számvtv”);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Ekertv”);
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól („SzVMt”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt”);
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;
 • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”);
2.2. Az Adatkezelő által nyújtott, adott szolgáltatás biztonságos működéséhez és célnak megfelelő igénybevételéhez, annak használatához, szükséges esetben személyes adatok kerülnek felvételre és kezelésre, melyek hiányában adott szolgáltatás igénybevétele nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, így az adatszolgáltatás megtagadása esetén az Adatkezelő az adott szolgáltatás nyújtását részben vagy egészben megtagadhatja.
 
2.3. Jelen Tájékoztató az érintettek személyes adatainak adott, lenitekben részletezett kezelésére vonatkozik, amely keretén belül:
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy (így érintett pl. a „magánszemély vásárló, hírlevélre feliratkozó, vagy munkavállaló, de az egyéni vállalkozó is; nem ide tartozik azonban egy gazdasági társaság) akinek a személyes adata kezelésre kerül;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (személyes adat pl. az emailcím, név, lakcím, képmás, lakcím, foglalkozás);
2.4. Adatkezelő személye és elérhetősége valamennyi adatkezelés tekintetében

Név: BWT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és postai levelezési cím: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.

Cégjegyzékszám: 13 09 124889

Adószám: 10612059-2-13

Telefonos elérhetőség: +3623-430-480

Elektronikus levelezési cím: bwt@bwt.hu

3. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó rendelkezések

3.1. Hírlevél küldés
A hírlevélszolgáltatás igénybe vehető:
Az adatkezelés célja: az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek, termékkatalógusok, ajánlatok küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A kezelt adatok köre:
 • Lakossági ügyfelek esetén: név, email cím, dátum, IP cím.
 • Szakmai partnerek esetén: név, e-mail cím, cégnév, beosztás, cím, telefonszám, dátum, IP címszám.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: hírlevél szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, vagy az adott hírlevélszolgáltatás megszüntetéséig. A hírlevélről való leíratkozás bármikor lehetséges valamennyi megküldött hírlevél alján található link segítségével azonnal, vagy az Adatkezelő egyéb elérhetőségeinek igénybevételével.
Adatok címzettjei: Adatkezelő szervezeti egysége - Értékesítés
Adatfeldolgozó(k):
A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek, az adatfeldolgozón kívül nem adható ki, nem hozzáférhető.
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka
Mailchimp - c/o The Rocket Science Group, LLC *
975 Ponce De Leon ave. NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
A hírlevélszolgáltatás platformja
Inxmail GmbH
 
Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Germany
A hírlevélszolgáltatás platformja
*A Mailchimp az adatvédelmi kötelezettségei körében többek között alkalmazza az EU által, harmadik országokban lévő adatkezelőkre előírt SCC-t (általános szerződési feltételek) további információ: https://mailchimp.com/gdpr/
Továbbá az Adatkezelő szerverszolgáltatókat vesz igénybe, mint adatfeldolgozót: Az Adatkezelő weboldalai és hírlevél szolgáltatáshoz szükséges adatok táblázatban megadott cégek szerverein működik, tárolódik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka
Hinora Group Communications Kft.
1142 Budapest, Kassai utca 71.
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
BWT HOLDING GMBH*
Walter Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
*A BWT HOLDING GMBH az Adatkezelő egyszemélyes tulajdonosa.
 
3.2. Webshop vásárlás
 
Az érintettek köre: Adatkezelő webshopjában terméket, szolgáltatást vásárló regisztrált fiókkal rendelkező vagy nem regisztrált személyek, mint vásárlók;
Az adatkezelés célja: Adatkezelő által értékesített termékek és szolgáltatások online értékesítésének lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapszik, valamint az értékesítéshez szükséges szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, GDPR 6. cikk 1/ b;
A kezelt adatok köre: Érintett neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, lakcíme, a vásárolt termék vagy szolgáltatás részletei, számlázási adatok, szállítási és szerelési cím;
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatszolgáltatás hiányában a webshopon keresztül történő vásárlás nem lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: az értékesítésről szóló bizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év, egyéb adatok tekintetében a szerződés teljesítését követő elévüli ideig, önkéntes adatok esetében a hozzájárulás visszavonásáig.
Az adatok címzettjei: értékesítés és marketing osztály.
Adatfeldolgozó(k):
Az Adatkezelő szerverszolgáltatókat vesz igénybe, mint adatfeldolgozót: Az Adatkezelő weboldalain megadott, illetve digitális adatok a táblázatban megadott cégek szerverein kerülnek tárolásra, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka
Hinora Group Communications Kft.
1142 Budapest, Kassai utca 71.
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
BWT HOLDING GMBH
Walter Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
 
3.3.(V)ízlelőhely játék
 
Az játékkal és a mobil applikációval kapcsolatos további szabályokat részletszabályokat, részvételi feltételeket, külön szabályzat tartalmazza az alábbi linken www.bwtviz.hu/bwt-vizlelohely-kampany-jatekszabalyzat .
Az érintettek köre: a játékban részt venni kívánó személyek.
Az adatkezelés célja: az érintettek részére a játék szervezése és folyamatos biztosítása, valamint ennek keretében a részvevők pontjainak nyilvántartása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A kezelt adatok köre: Név - felhasználónév, email cím, játékban szerezhető pontok.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: játékban való részvétel nem lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, a regisztráció törlési kérelméig.
Adatok címzettjei: Adatkezelő szervezeti egysége - Értékesítés.
Adatfeldolgozó(k):
Az Adatkezelő szerverszolgáltatókat és szoftverfejlesztőt vesz igénybe, mint adatfeldolgozót: A felvett személyes adatok a táblázatban megadott cégek szerverein kerülnek tárolásra, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka
Planet Express Kft.
1125 Budapest, Álom utca 43/b.
Szerverszolgáltatás, applikáció fejlesztés, adatok tárolása
BWT HOLDING Gmbh
Walter Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
A játékokon való részvétel lehetséges a Facebook account-tal is, amely adatkezelésével kapcsolatban a http://www.facebook.com/about/privacy/ és a http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf  oldalakon tájékozódhat.
 
3.4.Nyereményjáték
 
A BWT Hungária Kft, mint Adatkezelő által szervezett nyereményjátékokra az alábbi alkalmazandó. Az egyes nyereményjátékra vonatkozó részletszabályokat, részvételi feltételeket, az adott játék szabályzata tartalmazza.
Az érintettek köre: nyereményjátékban részt venni kívánó személyek.
Az adatkezelés célja: az érintettek részére nyereményjáték szervezése, lebonyolítása és a nyeremény átnyújtása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A kezelt adatok köre: név, email cím, lakcím, telefonszám, életkor.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: nyereményjátékban való részvétel nem lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, törlési kérelméig. A nyereményjátékban résztvevő nyertes adatai a vonatkozásban az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően 5 év.
Adatok címzettjei: Adatkezelő szervezeti egysége - Értékesítés.
Adatfeldolgozó(k):
Az Adatkezelő szerverszolgáltatókat vesz igénybe, mint adatfeldolgozót: A felvett személyes adatok a táblázatban megadott cégek szerverein kerülnek tárolásra, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka
Hinora Group Communications Kft.
1142 Budapest, Kassai utca 71.
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
BWT HOLDING GMBH
Walter Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
A nyereményjátékokon való részvétel lehetséges a Facebook oldalunkon keresztül is mely adatkezelésével kapcsolatban a http://www.facebook.com/about/privacy/ és a http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf  oldalakon tájékozódhat.
 
3.5.Vevői érdeklődés, ajánlatkérés
 
Az Adatkezelő a www.bwtviz.hu illetve a www.bwt.com/hu-hu –n keresztül, vagy telefonon fogad megkereséseket.
Az érintettek köre: Lakossági vevők érdeklődők, leendő és meglévő ügyfelek
Az adatkezelés célja: az érintettek részére megfelelő szakmai tanácsadás nyújtása, lebonyolítása és mesterember kiközvetítése és az érintett által kért szolgáltatás lebonyolítása és eseti elégedettségmérés, valamint megkeresésekre való reagálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A kezelt adatok köre: név, email cím, teefonszám, érdeklődés tárgyi körülményeinek leírása.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a megadandó információk hiányában a szakszerű tájékoztatás nem, vagy csak korlátozottan lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, törlési kérelméig; egyebekben az adott megkeresés tartalmától függően, legalább a kért szolgáltatás, megkeresés elintézésétől számított 60 napig, de legkésőbb az abból származó igények elévüléséig.
Adatok címzettjei: Adatkezelő szervezeti egysége - Értékesítés.
Adatfeldolgozó(k):
Az Adatkezelő szerverszolgáltatókat vesz igénybe, mint adatfeldolgozót: Az Adatkezelő weboldalain megadott, illetve digitális adatok a táblázatban megadott cégek szerverein kerülnek tárolásra, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka
Hinora Group Communications Kft.
1142 Budapest, Kassai utca 71.
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
BWT HOLDING GMBH
Walter Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
Adattovábbítás címzettjei: szakemberek (Aqamester, tervező, mérnökök),
Adattovábbítás indoka: az adatok abban az esetben kerülnek továbbításra, ha az érintett kifejezetten olyan szolgáltatást kért, amely szakember bevonását igényli.
 
3.6. A weboldalon, Facebook oldalon történő kapcsolatfelvétel, információ kérés
 
Weboldalainkon és Facebook oldalunkon lehetőséget biztosítunk, hogy Ön kapcsolatban léphessen velünk különböző űrlapokon keresztül, tájékoztatást, brosúrát, vízkeménység tesztert kérjen tőlünk. Ezen esetekben a rendelkezésünkre bocsátott adatokat arra használjuk fel, hogy kapcsolata lépjünk Önnel a megkeresésével kapcsolatban.
Az érintettek köre: szakmai partnerek, vevők, érdeklődők, leendő és meglévő ügyfelek
Az adatkezelés célja: az érintettek részére megfelelő szakmai tanácsadás nyújtása, kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ kérés, az érintett által kért szolgáltatás lebonyolítása (pld. a vízkeménység-mérő és kapcsolódó brossúra eljuttatása, visszajelzések felmérése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, érdeklődés tárgyi körülményeinek leírása
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: szakszerű tájékoztatás nem, vagy csak korlátozottan lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, törlési kérelméig, a kért szolgáltatás elintézésétől számított 60 napig.
Adatok címzettjei: Adatkezelő szervezeti egysége - Értékesítés.
Adatfeldolgozó(k):
Az Adatkezelő szerverszolgáltatókat vesz igénybe, mint adatfeldolgozók: Az Adatkezelő weboldalán megadott és egyéb felvett személyes adatok a táblázatban megadott cégek szerverein kerülnek tárolásra, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka
Hinora Group Communications Kft.
1142 Budapest, Kassai utca 71.
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
BWT HOLDING GMBH
Walter Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
 
3.7.Külsős szakmai és technikai támogatás
 
Az érintettek köre: tervezők, mérnökök, szervízes mesterek, akik a nyilvántartásban, mint kiajánlható szakemberek partnereinkként kerülnek regisztrálásra.
Az adatkezelés célja: az érintettek részére megfelelő szakmai tanácsadás nyújtása, lebonyolítása és mesterember kiközvetítése és az érintett által kért szolgáltatás lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, / GDPR 6. cikk 1/ b ugyanakkor az adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek.
A kezelt adatok köre: név, email cím, üzlet, beosztás, telefonszám, székhely vagy lakcím, dátum, IP cím, szakmai tapasztalat, szakterület képesítés.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: szakemberek kiajánlása ügyfelek felé, illetve az érintettek megfelelő információkkal való ellátása nem lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: meg nem erősített regisztráció esetén 120 nap, megerősített regisztráció esetén 5 év.
Adatok címzettjei: Adatkezelő szervezeti egysége - Értékesítés.
Adatfeldolgozó(k):
Az Adatkezelő szerverszolgáltatókat vesz igénybe, mint adatfeldolgozók: A felvett személyes adatok a táblázatban megadott cégek szerverein tárolódnak, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka
Hinora Group Communications Kft.
1142 Budapest, Kassai utca 71.
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
BWT HOLDING GMBH
Walter Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
Adattovábbítás címzettjei: Adatkezelő meglévő és leendő ügyfelei, termékei és szolgáltatásainak vásárlói.
Adattovábbítás indoka: az adatok abban az esetben kerülnek továbbításra, ha az adatkezelő ügyfelei a szakember által nyújtottszolgáltatást kívánja igénybe venni.
 
3.8. Szerviz és szakmai partnerektől, valamint ügyféltől származó ügyféladatok
Adatkezelő által forgalmazott termékeket vásárlók harmadik, Adatkezelőtől eltérő forrásból is beszerezhetik, amellyel kapcsolatban telepítést követően az azt elvégző szakember továbbítja az alábbi adatokat Adatkezelőnek garanciális igények érvényesítése, valamint karbantartási ügyintézés érdekében, ezen túl a felhasználók közvetlenül is fordulhatnak az Adatkezelőhöz (szerviz) szolgáltatás igénybevétele érdekében.
Az érintettek köre: szolgáltatást megrendelő, BWT terméket használó ügyfelek.
Az adatkezelés célja: garanciális ügyintézés, karbantartás megkönnyítése, adott esetben időszakos karbantartás szervezése.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1/c: jogszabályban foglalt jótállási, szavatossági kötelezettség, valamint GDPR 6. cikk 1/ b, szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre: munkalap adatai, szolgáltatást megrendelő neve, termék típusa, azonosítója, telepítés helye és időpontja, szolgáltatás leírása.
Adatok forrása: a kezelendő adatok származhatnak közvetlen az ügyféltől, amennyiben ő keresi meg az Adatkezelőt, vagy a szakmai partnerektől is.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: garanciális, szavatossági ügyintézés nem, vagy csak többlet eljárásokkal lehetséges. Karbantartási ügyintézés korlátozottan lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: adott munkalaphoz tartozó az adatokat azszolgáltatást követően az Adatkezelő szakmai partnerektől származó adatok esetén 5 éven át, közvetlen ügyféltől származó adatok esetén 8 éven át őrzi meg megőrzi.
Adatok címzettjei: Adatkezelő szervezeti egysége - Értékesítés.
 
3.9.Vásárlók könyve
 
Az érintettek köre: vásárlók.
Az adatkezelés célja: vásárlás alkalmával tett észrevételek rögzítése fogyasztóvédelmi okokból
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1/c: jogszabályi kötelezettség (Ker. törvény 5. § (4) bekezdés, Fgytv. 17/A. § (4)-(5)).
A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, ügyleírás előre nem meghatározható esetleges tartalommal.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: panaszkezelés és Adatkezelő ezirányú jogszabályi kötelezettségének ellátása nem lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: a vásárlók könyvét és az abban foglalt bejegyzéseket az Adatkezelő, legalább 5 éven át megőrzi.
Adatok címzettjei: Adatkezelő szervezeti egysége - Értékesítés.
 
3.10.Vásárlás
 
Az érintettek köre: vásárlók.
Az adatkezelés célja: a megrendelés ill. vásárlás lebonyolításához, teljesítéséhez szükséges adatokat felvenni az ügyféltől (számlázáshoz szükséges adatok, ill szállításhoz szükséges adatok, a megrendeléssel kapcsolatos értesítéshez
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1/c: jogszabályi kötelezettség, valamint - az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 
A kezelt adatok köre: név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, vásárolt termék megjelölése, vételár.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a vásárlás nem lehetséges. Telefonszám és emailcím megadásának hiányában a kapcsolattartás korlátozottan lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: A mindenkori jogszabályban meghatározott, számviteli bizonylatokra vonatkozó kötelezettségünknek megfelelve, ill. 8 évig.
Adatok címzettjei: Adatkezelő szervezeti egysége - Értékesítés.
Adatfeldolgozó(k):
Az Adatkezelő szerverszolgáltatót vesz igénybe, mint adatfeldolgozót: A felvett személyes adatok a táblázatban, vállalatirányítási rendszerben kerülnek felvitelre, amely megadott cég szerverein tárolódnak, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka
BWT HOLDING GMBH
Walter Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
*A BWT HOLDING GMBH az Adatkezelő egyszemélyes tulajdonosa. 
 
3.11. Állás hirdetés
 
Az érintettek köre: álláshirdetésre jelentkezők
Az adatkezelés célja: jelentkezők megítélése, betöltendő pozícióra valóalkalmaság felmérése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A kezelt adatok köre: név, életkor, lakcím, telefonszám, szakmai tapasztalat, képesítés, érdeklődési kör.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatok hiányában nem lehetséges a pozícióval kapcsolatos jelentkezés, vagy annak teljeskörű értékelése.
Az adatkezelés időtartama: munkaviszony létesítéséig, vagy elutasításig. Kivétel a Facebook-on keresztül leadott jelentkezések esetén, ahol a jelentkező visszavonásáig őrizzük meg az adatokat.
Adatok címzettjei: Adatkezelő szervezeti egysége - ügyvezetés és Pénzügyi vezető, illetve a managmentje (tagjai: Ügyvezető, Pénzügyi vezető ill. Értékesítési vezető)
A Facebook oldalunkon keresztül is lehet az ott meghirdetett állásra jelentkezni, amely adatkezelésével kapcsolatban a http://www.facebook.com/about/privacy/ és a http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf  oldalakon tájékozódhat.
 
3.12. Kapcsolattartás üzleti partnerekkel
 
Adatkezelő partnerei elsősorban nem természetes személyek, így személyes adatok kezelésére általában nem kerül sor a velük kapcsolatos szerződés viszony fennállása során. Ez alól kivételt képeznek adott esetben a partnerek természetes személy kapcsolattartó munkatársainak adatai, valamint esetleges egyéni vállalkozó üzleti partnerek adatai, akik személyes adatait Adatkezelő a szerződés teljesítés érdekében kezeli.
Az adatok felvétele a kapcsolatartói adatok tekintetében a szerződő partnertől és nem közvetlen az érintettől történik.
Az érintettek köre: természetes személy kapcsolattartók, egyéni vállalkozók.
Az adatkezelés célja: Adatkezelő és a partner közötti szerződés teljesítése, kapcsolattartás a teljesítés során.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont, szerződés teljesítése, valamint GDPR 6. cikk (1) f. pont, Adatkezelő jogos érdeke.
A kezelt adatok köre:
 • természetes személy kapcsolattartó esetén: név, pozíció, email, telefonszám, szerződés megjelölése.
 • egyéni vállalkozó szerződő partner esetén: név, székhely, nyilvántartásiszám, adóazonosító, továbbá számlaszám és egyéb adott szerződés természetéből fakadó adatok amennyiben kifejezetten szükséges.
Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: kapcsolattartói adatok megadása esetén a szerződéses kapcsolattartás a partner ügyvezetésén keresztül történik. Egyéni vállalkozó adatai megadása elmaradásának esetén a szerződéskötés nem lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: egyéni vállalkozó szerződő partnerek és kapcsolattartók szerződésben megadott adatait a szerződéses, mint dokumentum részeként archiválva megőrizzük, a szerződés teljesítését vagy megszünését követően legalább 5 évig, vagy az elévülési idő lejártáig.
Adatok címzettjei: Adatkezelő szervezeti egysége – Értékesítés.
 
Adatfeldolgozó(k):
Az Adatkezelő szerverszolgáltatót vesz igénybe, mint adatfeldolgozót: A felvett személyes adatok a táblázatban, vállalatirányítási rendszerben kerülnek felvitelre, amely megadott cég szerverein tárolódnak, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka
BWT HOLDING GMBH
Walter Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria
Szerverszolgáltatás, adatok tárolása
*A BWT HOLDING GMBH az Adatkezelő egyszemélyes tulajdonosa. 
 
3.13.Webelemzés az Adatkezelő weboldalain
 
Az Adatkezelő az általa működtetett honlapok látogatási adatait elemzheti. Az Adatkezelő weboldalain cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Weblapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az általunk használt sütik semmilyen látogatói azonosítót vagy jelszót sem jegyeznek meg. Érvényes ez a megállapítás elektronikus banki szolgáltatásaink vonatkozásában is, úgy a sütik alapbeállítása, mint a hozzájáruláshoz kötött sütik alkalmazása esetében is.
Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy az üzemeltető cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában. (pld. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu)
Különböző cookiek különböző célokat szolgálnak és amennyiben elfogadja a cookie-kat, azok az adott cookie-tól függően bizonyos ideig az Ön eszközén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos cookie-k használatának mellőzése, azok fogadásának elutasítása a Weboldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.
Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.
 
Cookie-k (sütik) törlése
Ha törölni kívánja a honlapunkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, ezzel kapcsolatos információt böngészőtől függően az alábbi linkeken talál:
Süti beállítás az Internet Explorer-ben
Süti beállítás a Firefox-ban
Süti beállítás a Chrome-ban
Süti beállítás a Safari-ban
 
3.13.1.A www.bwtviz.hu oldallal kapcsolatos külön cookie tájékoztató ezen a linken (https://bwtviz.hu/cookie-suti-szabalyzat) található.
3.13.2.A www.coolhome.bwtviz.hu oldallal kapcsolatos külön cookie tájékoztató ezen a linken (https://coolhome.bwtviz.hu/cool-cookie/) található.
3.13.3.A www.bwtpartner.hu oldal
A www.bwtpartner.hu oldalunk által kibocsájtott Cookie-k listája:
 • Google Analytics cookie
 • Addthis cookie
 • Bwtpartner.hu session
Amennyiben további információt szeretne megtudni a Google Analytics működéséről kérjük látogassa meg a következő honlapot (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu&ref_topic=2919631).
Érintett a következő linken szereplő bővítmény telepítésével letilthatja a Google Analytics tevékenységét (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Google Analytics
 
Ez a weboldal Google Analytics-t használ, ami egy Google Inc. web analízis szolgáltatás, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ("Google"). Google Analytics speciális formában használ "cookie-k"-at, amelyek szöveg fájlok és arra használhatóak, hogy számítógépen tárolva az Ön által használt weboldalak analízisét lehetővé tegye. A cookie-k által szolgáltatott információkat, hogy Ön ezen weboldalt használja, általában az amerikai Google szerverre kerül továbbításra és mentésre. Ezen a weboldalon ezzel az IP anonímizálással az Ön IP címe a Google által rövidítésre kerül a EU és az Európai Gazdaségi Közösség tagállamainak területén belül. Csak kivételes esetekben kerül továbbításra a teljes IP cím az amerikai Google szerverre és ott lerövidítik. A Google ezeket az információkat használja a fiókunkon, hogy értékelje ezen weboldal használatát és jelentést készítsen az oldal aktivitásáról, illetve más szolgáltatásokat nyújtson a weboldal tulajdonosának, amelyek a weboldal és az internet használatával kapcsolatosak. Továbbá megakadályozhatja a Google adatgyűjtését és használatát (cookie-kat és IP-címet) a böngésző beépülő moduljának letöltésével és telepítésével, amely a következő linken érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 
Promóció céljára weboldalunk a "Google AdWords" hirdetési eszközt is alkalmazza. Ennek részeként, weboldalunk a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) "Konverziókövetés" elemző szolgáltatását alkalmazza. A továbbiakban csak, mint “Google“. Ha Ön egy Google-hirdetés útján érkezik weboldalunkra, akkor egy cookie-t helyezünk a számítógépére. A cookie-k kis szöveg fájlok, amelyeket az internetes böngésző letölt és tárol a számítógépén. Ezek az úgynevezett "konverziós cookie-k" 30 nap elteltével már nem aktívak és nem azonosítják már Önt személyesen. Ha Ön meglátogat bizonyos lapokat a weboldalunkon, amíg a cookie még aktív, mi és a Google tudni fogjuk, hogy Ön, mint felhasználó egy Google-ön elhelyezett reklámra kattintva jutott el a weboldalunkra. A Google felhasználja a „konverziós cookie-k” által nyert információkat, hogy statisztikát készítsen a weboldalunkról. Ezekből a statisztikákból megtudható, hogy összesen hányan kattintottak a hirdetésünkre, illetve ezek közül kik milyen oldalakat néztek meg weboldalunkon.  Azonban sem mi sem más hirdetők, akik a "Google AdWords-t" használnak nem kapnak semmilyen információt, amely a felhasználókat azonosítaná személyesen. Megakadályozhatja a „konverziós cookie-k” telepítését a böngészö megfelelő beállításainak megváltoztatásával például úgy, hogy a böngészőjét úgy állítja be, hogy a cookie-k automatikus elhelyezését inaktiválják vagy blokkolják a cookie-kat a "googleadservices.com" domainből. Az ide vonatkozó Google adatvédelmi politikát az alábbi linken érheti el: https://services.google.com/sitestats/de.html
Addthis: a weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszi lehetővé, valamint a megosztások statisztikai analitikáját biztosítja (adthis.com)
A bwtpartner cookie három dologért felel
 • a weboldal működéséhez szükséges látogatói adatokat tárolja, a felhasználói bejelentkezési állapotának státuszát
 • a weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adataink belső mérését segítik,
 • valamint a weboldalon lévő cookie üzenet elfogadását rögzíti
Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. A BWT Hungária Kft. nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.
A cookie-k mentését az érintett a böngészőjének megfelelő beállításával bármikor letilthatja, azonban Adatkezelő ezúton felhívja érintett figyelmét, hogy ez által érintett nem lesz képes a weboldal minden funkcióját teljes körűen használni.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.
 
3.14. Facebook statisztikai adatok (Facebook Pixel és Custom Audience)
 
A Társaság Facebook oldalára történő belépéskor a Facebook a látogatók eszközén, annak hozzájárulása alapján cookiekat helyez el. Az Adatkezelő személyes adatokat nem, kizárólag a Facebook által rendelkezésre bocsátott statisztikai adatokat kezeli, melyeket az Adatkezelő az általa meghatározott szűrők segítségével határoz meg. Bővebb információ a Facebook Pixel cookiekról az alábbi linken található: https://www.facebook.com/policies/cookies/. A Facebook Custom Audience a Facebook, Inc. elemző és hirdetési szolgáltatása, amely segítségével az Adatkezelő a weboldal látogatók weboldalhasználati szokásairól arról szerez információkat. A weboldalon [HONLAPCÍMEK] Facebook Pixel-t használunk, mind hirdetésre, mind pedig weboldal analitikára vonatkozóan.
 
A Facebook pixelek cookiekat helyeznek el a weboldalt böngésző eszközön, amelyek célja megfelelő hirdetési közönség összeállítása, eszközök közötti konverziók mérése, hirdetések célzása, optimalizálása a megfelelő közönségre, személyre szabott reklámok, hirdetések megjelenítése, valamint riportok készítése, kimutatások készítése a weboldalról és az applikáció látogatottsági adatairól. A Facebook ezzel kapcsolatos adatkezelési tevékenységét a Felhasználó a Facebook fiókjában szabályozhatja és állíthatja be, valamint a Facebook cookiek által történő adatgyűjtést a weboldalon a Felhasználó maga engedélyezheti. A felhasználó a Facebook fiókjába belépve az „Ads Settings” beállításokban kezelheti ezen cookiekat és módosíthatja preferenciáit is azokkal kapcsolatban. A facebook pixel cookiehoz való hozzájárulást az érintett a honlap cookiekra vonatkozó hozzájárulás felületén adhatja meg.
 
3.15. Egyéb Adatkezelések
 
Jelen Tájékoztatóban egyedileg nem sorolt ad-hoc (egyedi) adatkezelések tekintetében az azokhoz kapcsolódó adatfelvételt megelőzően tájékoztatjuk az érintetteket az adott adatkezelés részleteiről.
Adatkezelő a hatóságok s bíróságok részére – amennyiben azok a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges. Ilyen esetben az adattovábbítás kötelező.
3.16.Kamerás megfigyelés
Az adatkezelő a budaörsi székhelyén és a nagykanizsai fióktelepein kamerás megfigyelést folytat, amelynek részleteit külön adatvédelmi tájékoztatók tartalmazzák. Ezen tájékoztatók a székhelyen és a fióktelepeken nyomtatott formában érhetőek el.
 

4. Az adatkezelés biztonsága általánosságban

A BWT Hungária Kft. rendszerei és más személyes adatmegőrzési helyei:
 • Hinora Group Communications Kft. által nyújtott szerverszolgálatatás esetén (www.bwtviz.hu ill. a www.bwtpartner.hu esetén nyújt Ő szolgáltatást)
A hálózat távoli elérés, illetve a mobil eszközökről (telefon, tablet) való hálózati elérésnek biztonsági szabályai:
A weboldalak SSL tanúsítvánnyal vannak védve. Weboldalak admin felülete: egyedi url elérés + e-mailcím + jelszavas (8 karakter) azonosítás. A jelszavakat e-mailben küldi a rendszer. A jelszavakat a rendszer generálja kisbetű, nagybetű, szám kombinációjaként
 
Biztonsági mentés:
A weboldalakról napi mentés készül, ami 7 napos ciklusokban kerül törlésre. Emellett van havi mentés, amelyek 12 havi ciklusban kerülnek törlésre. A biztonsági mentések 4 példányban kerülnek mentésre:
 • a szerveren
 • a szerverre csatolt külső HDD-re (amennyiben pl. HDD meghibásodás van)
 • a Hinora Group Communications Kft.  székhelyén (1142 Bp. Kassai utca 71) lévő backup szerveren és csatolt háttértárolón
 • Planet Express Kft. által nyújtott szerverszolgálatatás esetén (Vízlelőhely applikáció és hozzátartozó fejlesztések, illetve az applikációval kapcsolatos adatok tárolása esetén nyújt Ő szolgáltatást)
A hálózat távoli elérés, illetve a mobil eszközökről (telefon, tablet) való hálózati elérésnek biztonsági szabályai:
A weboldalak SSL tanúsítvánnyal vannak védve. Weboldalak admin felülete: egyedi url elérés + e-mailcím + jelszavas (8 karakter) azonosítás. A jelszavakat a rendszer generálja kisbetű, nagybetű, szám kombinációjaként. A jelszavakat e-mailben küldi a rendszer
 
Biztonsági mentés:
A szerverekről, amelyeken az adatok tárolódnak napi és heti mentések készülnek - a helyban és egy fizikailag különálló backup szerveren is. Ezek mindegyike többszörösen redundáns háttértárolókkal rendelkezik, (akár több HDD meghibásodása esetén is adatvesztés nélkül üzemképes marad a rendszer). A legfrissebb heti mentéseket havonta kerülnek mentésre külső tárolóegységre.
 
 • A BWT HOLDING GMBH – a BWT Hungária Kft. anyavállalata - által nyújtott szerverszolgálatatás esetén (www.bwt.com/hu / www.bwt.hu / www.bwt-wam.com/hu esetén): BWT HOLDING GMBH székhelyén (Walter Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria ) lévő szerverszobában van tárolva.
Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.
Ezért az adatokat megfelelő intézkedésekkel, belső szabályzatokkal védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Továbbá az Adatkezelő. minden dolgozójával ill. partnerével titoktartási megállapodásokat írattat alá, akikre esetlegesen - a munkakörükből adódóan -  személyes adatokat és üzleti titkot bíznak, vagy akik számára az azokhoz történő hozzáférést lehetővé teszik, tevékenységük megkezdése előtt kötelezettséget kell, vállaljanak az üzleti titok és a személyes adatok titokban tartására, mind a munkaviszonyuk fennállása alatt, mind annak megszűnése után.
Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ, az Adatkezelő a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze.
Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi) behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére.
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül mindig az választjuk, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
A BWT Hungária Kft. és partnereinek infokommunikációs rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűzeset és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a megrendelőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (email, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, valamint bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezenkívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 

5.Az érintettek jogai (valamennyi adatkezelés tekintetében)

5.1.Az adatkezeléssel érintett személyeket valamennyi adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • átlátható tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáféréshez való jog;
 • a helyesbítéshez való jog;
 • a törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adatok hordozhatóságához való jog;
 • a tiltakozáshoz való jog;
 • a hozzájárulás visszavonásához való;
 • jogorvoslathoz való jog. valamint
 • panasztétel joga.
Fenti jogok gyakorlásához ellenkező tájékoztatás hiányában, szükséges az érintett általi megkeresés, melyet érintett az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott elérhetőségek valamelyikén tud kezdeményezni.
 

5.2.Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére Adatkezelő megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást megfelelően tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megadjon.

5.3.Az érintett hozzáféréséhez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon azzal kapcsolatban, hogy személyes adatainak kezelésére sor kerül-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel a GDPR felhatalmazása alapján.
Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztatóban megadott adatkezelői elérhetőségeken kérhető.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – Adatkezelő szóban is tájékoztatást adhat.

5.4.Helyesbítéshez való jog

Adatkezelő a személyes adatot akkor helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

5.5.Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.6.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.7.Adat hordozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.8.Tiltakozáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
5.9. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból Adatkezelő nem kezeli.

5.10.Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.11.Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, (kivéve, ha másként kéri az érintett).
Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, ennek okairól - valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával - késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást minden esetben díjmentesen biztosítja. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív terhekre, az Adatkezelő észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ez esetben a felszámítandó díjat Adatkezelő az igénybe vett munkaerő, tanácsadók díjazása és egyéb felmerülő költségek alapján számolja fel.  
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az Adatkezelő. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.12.Kártérítés és sérelemdíj:

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági követelmények megszegésével okozott kárért felelőséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, a jogszabályban meghatározott, kifejezetten őt terhelő kötelezettségeket. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
A személyiségi jogának megsértése esetén a Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint az érintett sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és tőle nem követelhető sérelemdít annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

5.13.Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

5.14.Panasztétel az Adatvédelmi hatóság előtt

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vagy jogai gyakorlása során jogsérelem éri, választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Honlap: http://www.naih.hu