Általános szállítási és értékesítési, illetve egyéb szerződéses feltételei

BWT HUNGÁRIA Víztechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI, ILLETVE EGYÉB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI
 

 

§ 1 Jelen feltételek alkalmazási köre

1.1 A jelen általános szállítási és értékesítési, illetve egyéb szerződéses feltételeket (a továbbiakban "ÁSZF") kell alkalmazni a BWT HUNGÁRIA Víztechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Keleti utca 7., cégjegyzékszám: 13-09-124889, adószám: 10612059-2-13, telefonszám: 06/23-430-480, email: bwt@bwt.hu, a továbbiakban "BWT") mint eladó/szállító/értékesítő/vállalkozó által ellenérték megfizetésére kötelezett szerződő felekkel (a továbbiakban "Vevő", vagy "Partner") megkötött valamennyi adásvételi elemet tartalmazó, különösen szállítási, értékesítési (fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele), illetve vállalkozási (összeszerelési, beüzemelési, javítási, illetve karbantartási) típusú szerződés tekintetében, amennyiben a szerződő felek (a továbbiakban "Felek") írásban másként nem állapodtak meg. Az áruszállításra vonatkozó alábbi rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók a BWT által nyújtott szolgáltatásokra is, beleértve az összeszerelési és javítási és karbantartási munkákat is. Amennyiben a Vevő és a BWT olyan egyedi megállapodást kötnek, mely tartalmában a jelen ÁSZF-től eltér, úgy az kizárólag az adott eseti megállapodásra, az adott konkrét egyedi ügyletre érvényes, kifejezetten megállapodás hiányában a Felek közötti további jogügyletekre az egyedi megállapodás nem alkalmazandó.

1.2 A Partner azon vásárlási, illetve egyéb szerződéses feltételei, amelyek ellentmondanak a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, nem kötelező érvényűek a BWT számára (és nem válnak felek jogviszonyának részévé), még akkor sem, ha azokra a Partner a megrendelés megtételekor, illetve a BWT ajánlatának elfogadásakor hivatkozik, és a BWT kifejezetten és késedelem nélkül nem tiltakozott ezen kiegészítő, vagy eltérő feltételekkel szemben.

1.3 Mind a Partner, mind a BWT a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlata tekintetében nem jelenti az ajánlat elfogadását az ajánlattal való egyetértést kifejező jognyilatkozat, ha az bármely akár lényeges kérdésnek nem minősülő, azt nem érintő kiegészítő, vagy eltérő feltételt tartalmaz. Felek az ajánlataik elfogadásának lehetőségét kifejezetten az ajánlatban szereplő feltételekre (ide értve a jelen ÁSZF részletes feltételeit is) korlátozzák.

1.4 Szerződéskötések, szerződésmódosítások és -kiegészítések érvényességének feltétele az írásbeli forma, illetve az §12 fejezet (EÁSZF) szerinti elektronikus úton történő szerződéskötés, illetve az elektronikus levelezés (email). Írásban létrejött megállapodás elektronikus úton érvényesen nem módosítható. Esetleges gépelési hibák, nyilvánvaló tévedések és számolási hibák nem kötelezik a BWT-t. Ez különösen érvényes az ajánlat teljesítésjegyzékében szereplő tévedésekre.

1.5 A BWT által megtett szerződéskötési ajánlatok alapvetően csak akkor kötelező érvényűek, ha akként kerülnek megjelölésre. Amennyiben a kötelezőként megjelölt, illetve annak minősülő ajánlatban kifejezetten másként nem szerepel, akkor az ajánlat a kiállítás napjától számított 15 napig kötelezi a BWT-t, illetve a Partnert.

§ 2 A szállítási kötelezettségek köre

2.1 A BWT szállítási kötelezettséginek körét illetően csak a BWT által megtett ajánlat írásbeli, vagy elektronikus úton (különösen emailben) közölt teljesítési jegyzéke ill. a Partner megrendelésének BWT általi írásbeli vagy elektronikus úton (különösen emailben) történő visszaigazolása az irányadó.

2.2 Az előzetes ajánlattételi dokumentáció, úgymint rajzok, ábrák, súly- és egyéb méretadatok stb. csak hozzávetőlegesek, amennyiben a BWT nem minősítette azokat kifejezetten kötelező érvényűnek és végleges jellegűnek. A kisebb, rendeltetésszerű használatot és a berendezés alapvető jellemzőit lényegeseb nem befolyásoló módosításokhoz való jogát a kötelezőnek nem minősített ajánlattételi dokumentáció tekintetében a BWT fenntartja. A BWT által közölt, a vízminőségre, illetve az értékesítés tárgyával elérni kívánt egyéb vízjellemzőkre vonatkozó számítások és adatok a BWT számára elérhető elemzési értékek alapján kerültek elvégzésre, illetve meghatározásra. A számítások alapvetően nem kötelező érvényűek, a megadott értékek az elemzési értékek, vízhozam-mennyiségek és az átfolyási teljesítmények stb. megváltozása esetén módosulhatnak.

2.3 Vevő a megtett megrendeléseitől (a BWT-vel létrejött megállapodásaitól) egyoldalúan (BWT szerződésszegése esetére a jogszabályban meghatározott ok hiányában), azaz különösen a Ptk. 6:231. § (3) bekezdése szerint nem jogosult elállni.

§ 3 Árak és fizetési feltételek

3.1 Amennyiben a BWT teljesítéséhez kapcsolódó import terhekre (pl. vámok) vonatkozó jogi feltételek a megrendelés és a szállítás között megváltoznak, úgy a BWT jogosult az árakat ennek megfelelően kiigazítani és erről a Vevőt értesíteni. Az értesítést követő 15 napon belül a Vevő jogosult az adott megrendelést BWT-vel közölt írásbeli nyilatkozatával visszamondani, ennek hiányában a Felek jogviszonyában a kiigazított vételár az irányadó.

3.2 Eltérő megállapodás hiányában az árak a BWT egyedi szerződésben kikötött raktárából/gyárából, ennek hiányában a székhelyéről történő értékesítésre vonatkoznak (INCOTERMS 2010 szerinti EXWORKS). A BWT alapvetően azzal teljesít, hogy a terméket az egyeztetett telephelyén (ennek hiányában a székhelyén) a Partner számára elérhetővé teszi és erről a Partnert értesíti. Mindezek alapján az egyedi szerződésben kikötött ár nem tartalmaz szállítási, rakodási, csomagolási, fuvar-, illetve export költséget (vám, vámkezelés költsége stb.). A szerződésben kikötött telephelyről (ennek hiányában a székhelyről) történő elszállítás megszervezése a Partner kötelezettsége, és a rakodás, illetve fuvarozás költségét is a Partner viseli. Az áfá-t a jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékben mindig külön kell feltüntetni.

3.3 A Partner részére halasztott, azaz akár csak részben is a termék átvételét követően esedékessé váló, fizetési kötelezettség (hitelkeret) alkalmazása csak írásbeli megállapodás alapján, az abban foglalt feltételek és kikötött hitelkeret mérték mellett lehetséges.

3.4 A BWT-t megillető ellenérték megfizetése a következőképpen esedékesek: a teljes szerződés értékének 1/3-a plusz áfa a megrendelés BWT általi visszaigazolásának kézhezvételét, a megbízás értékének további 1/3-a, plusz áfa a szállításra kész állapot elérésének időpontját követő 8 napon belül (de nem később, mint a termék átvételekor), a fennmaradó teljes összeg pedig az átvételkor számla ellenében, az átadás előfeltételeként esedékes. Minden kifizetés levonás és beszámítás nélkül tényleges fizetéssel teljesítendő. Amennyiben BWT-vel szemben a Vevő fizetési késedelembe esik, vagy amennyiben a BWT tudomására jut, hogy csőd, egyéb fizetésképtelenségi, vagy fizetőképességet érintő bírósági vagy peren kívüli más hatósági eljárás indult meg a Partnerrel szemben, vagy ilyen fenyeget, továbbá a Partnerrel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, ill. más hasonló ok miatt bizonytalan a Vevő pénzügyi helyzete, úgy a BWT egyoldalú nyilatkozatával a teljes vételár, illetve a Partnerrel szemben már fennálló, de még nem esedékes valamennyi követelés azonnal (előre) esedékessé válik, abban az esetben is, ha korábban más fizetési feltételekben állapodtak meg a Felek (a hitelkeret is visszavonható ilyen esetben a BWT részéről). Ugyanez vonatkozik a Vevő átvételi késedelmére is. A törvényi rendelkezéseken túlmenően minden esetben a Vevő átvételi késedelmének számít, ha a Partner előteljesítés esetén a szolgáltatás tárgyát a BWT írásbeli felszólítása ellenére sem veszi át legkésőbb az értesítéstől számított 5 munkanapon belül. Teljesítési, illetve jóteljesítési, vagy garanciális visszatartás nem, illetve csak kifejezetten erre vonatkozó, a visszatartott összeg és a visszatartási határidő megjelölését is tartalmazó írásbeli megállapodás esetén, nagyobb értékű egyedi megrendelések szállításakor - alkalmazható. Átvett előlegre, illetve részteljesítésre a BWT visszafizetést biztosító szerződéses biztosítékot nem nyújt. Előlegre, vagy más visszatérítendő összegre a BWT ügyleti, vagy egyenértéki kamatot nem fizet.

3.5 Átvételi késedelem esetén a Vevő által történő tényleges átvételig BWT jogosult a még át nem vett teljesítések tekintetében további költségeket (például tárolási költség, áremelések stb.) érvényesíteni a Partnerrel szemben.

3.6 Bármely késedelmes fizetés esetén BWT-nek jogában áll a folyamatban lévő megrendelések teljesítését felfüggeszteni (azaz a teljesítési határidőt a késedelem időtartamával meghosszabbítani), illetve minden további munkát az esedékes kifizetésektől függővé tenni. Csekkek és váltók csak különleges megállapodás alapján és fizetés céljából – nem a teljesítés helyett – kerülnek elfogadásra. A beszedési és leszámítolási költségek a vevőt terhelik. A csekk vagy váltó formájában felajánlott fizetést BWT indokolás nélkül visszautasíthatja. A fizetési határidő túllépése esetén a BWT jogosult a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.) a vállalkozások közötti szerződéses jogviszonyok tekintetében alkalmazandó szabályainak megfelelő mértékű késedelmi kamatot (Ptk. 6. § 6:155 (1) bekezdése) és a jogszabályokban meghatározott más járulékos összeget (pl. behajtási költségátalányt) a Partnerrel szemben érvényesíteni.

3.7 Fizetések a teljesítés hatályával csak a BWT-nek vagy a BWT által írásban megadott fizetőhelynek vagy a BWT által írásban meghatalmazott személynek teljesíthetők. A Vevő jótállási, illetve kellékszavatossági követelések, vagy a BWT által el nem ismert ellenkövetelések miatt nem jogosult kifizetéseket visszatartani.

3.8 Amennyiben javításokra, vagy szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó ajánlatot kérnek a BWT-től, és ezért a javítási költségek és a vizsgálat körének meghatározása céljából a javítandó berendezés szétszerelése, illetve az egyes részek előzetes vizsgálata szükséges, úgy a BWT ezzel kapcsolatban felmerült költségeit (helyszíni munkavégzés, utazási költség stb.) abban az esetben is köteles a Partner megtéríteni, ha a javításra, illetve szakvélemény elkészítésére vonatkozó megrendelés utóbb nem történik meg.

3.9 A BWT-nek jogában áll az egyedi szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával - érdekmúlás bizonyítása nélkül is – elállni, és az esetlegesen a Vevő által átvett termékeket a Vevőtől visszakövetelni, ha a Vevő a fizetési kötelezettségét a fizetési határidő leteltét követő 8. napig, vagy egyéb szerződéses kötelezettségeit megfelelő póthatáridő kitűzését követően sem teljesíti. Az áru visszaszolgáltatása a Megrendelőt nem mentesíti a késedelmi kamat és egyéb költségek megfizetése alól.

§ 4 Szállítási határidő

4.1 A megállapodott szállítási határidő a megrendelés Vevő által szabályszerűen aláírt írásbeli változatának kézhezvételét, illetve elektronikus úton történő szerződéskötés esetén a Vevő megrendelésének BWT általi visszaigazolását követően, vagy előlegfizetés előírása esetén - ha ez a későbbi időpont, akkor - az előleg beérkezésével veszi kezdetét. A teljesítési/szállítási határidő kezdetének, illetve megtartásának további feltétele, hogy a BWT számára szükségesnek bizonyuló valamennyi műszaki részlet tisztázott legyen. A teljesítési határidő megtartásához szükséges, hogy a Vevő a BWT teljesítéséhez szükséges valamennyi előfeltételt (különösen a beüzemelés helyszínét) biztosítsa, adatszolgáltatást teljesítse, illetve a BWT teljesítés körülményeivel kapcsolatos esetleges kérdéseire haladéktalanul, legfeljebb 3 munkanapon belül érdemben válaszoljon. Amennyiben ezen körülmények nem állnak fenn, a szállítási/teljesítési határidő megfelelően meghosszabbodik. BWT mindaddig jogosult a késedelem, vagy egyéb szerződésszegés jogkövetkezménye nélkül megtagadni a teljesítést, ameddig a biztonságos, szerződésszerű teljesítés feltételeit (különösen a beüzemelés helyszínét szokásos munkaidőben) Vevő nem biztosítja. Egy teljesítési határidő csak abban az esetben minősül fix határidőnek, ha ebben a Felek kifejezetten megállapodtak.

4.2 BWT szabadon jogosult rész- vagy előteljesítésre. Különösen abban az esetben, ha a Vevő megfelelő határidőn belül nem hívja le a leszerződött teljesítést. Amennyiben a Vevő késedelemben van a fizetéssel vagy egyéb kötelezettségekkel (BWT teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás stb.), úgy BWT-nek jogában áll a késedelem időtartamára a saját teljesítéseinek elvégzését felfüggeszteni vagy megfelelő póthatáridő kitűzésével a szerződéstől elállni. A felfüggesztés időtartamát hozzá kell számítani a megállapodott határidőkhöz, a BWT nemteljesítésből származó kár megtérítésére vonatkozó követelését ez semmi esetben sem érinti.

4.3 A BWT-re irányadó teljesítési határidő betartása tekintetében az az időpont a döntő, amikor Vevő értesítést kap a teljesítés szállításra kész állapotról (feltéve, hogy ezen időpontban a termék átvételének Vevő érdekkörétől független további akadálya, vagy felétele nincsen).

4.4 Amennyiben a Vevő nem veszi át a szerződés szerint leszállított árut a szerződésben meghatározott helyen, illetve időpontban, úgy BWT vagy kérheti ennek teljesítését, vagy átvételi megfelelő (legfeljebb 14 napos átvételi) póthatáridő kitűzésével elállhat a szerződéstől, amely esetben az emiatt felmerült összes költség és kár a Vevőt terheli.

4.5 BWT jogosult a teljesítési határidő, illetve határnap egyoldalú módosítására, illetve indokolt esetben a megrendelés visszamondására írásbeli, vagy emailben közölt nyilatkozatával minden olyan körülmény bekövetkezése esetén, amely a vállalt teljesítési határidő megtartását megnehezíti, és amely a BWT részéről az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása mellett sem volt előrelátható az egyedi megrendelés visszaigazolásának, illetve a szerződés létrejöttének időpontjában. A Felek rögzítik, hogy különösen - de nem kizárólag - ilyen körülménynek tekintik azt, ha (i) BWT valamely beszállítója, vagy alvállalkozója (ide értve BWT valamely tagját, vagy kapcsolt vállalkozását is), vagy belső szervezeti egysége (gyártóüzeme, raktára) az általa vállalt teljesítési határidőt nem tarja be, (ii) az érintett termék piacán bekövetkező nem várt körülmények folytán az adott termék határidőben történő beszerzése jelentős nehézséggel és/vagy költségnövekedéssel járna (ide értve a jogszabályi környezet megváltozását is), illetve (iii) nem várt események (pl. üzemzavar, sztrájk, munkaerő-, illetve nyersanyaghiány, termékhiány, selejtgyártás, rendkívüli gazdasági esemény) BWT teljesítését elnehezítik, vagy teljesítését egyéb módon késleltetik, vagy azt a BWT számára költségesebbé teszik. Ilyen esetben a megrendelés lemondására, illetve a teljesítési határidő módosítására tekintettel Vevőt követelés nem illeti meg BWT-vel szemben. Ezek esetek nem jogosítják fel a Vevőt arra, hogy a teljesítési határidő miatt elálljon a szerződéstől vagy kártérítési igénnyel lépjen fel BWT-vel szemben. Amennyiben a BWT a teljesítési határidő egyoldalú módosításának mértékéről felhívásra sem nyilatkozik, illetve határidőmódosítás mértéke az eredetleg vállalt teljesítési határidő kétszeresét is meghaladja, Vevő jogosult az adott megrendeléstől elállni, de igény Vevőt a megrendelés megszűnésére tekintettel ilyen esetben sem illeti meg.

4.6 Termék átvétele a BWT székhelyén (a teljesítés helyeként kikötött más helyszínen, telephelyen, gyárban) hétköznap rendes munkaidőben, Hétfőtől – csütörtökig 8:00 -17:00 óráig, Pénteken 8:00 – 14:00-ig lehetséges. Mindazon személyt, aki a termékek elvitele, illetve a szolgáltatás átvétele céljából az átvétel időpontjában a teljesítés helyén Vevő nevében megjelentik, a termékek átvételére, illetve a teljesítés elfogadására jogosult személynek kell tekinteni.

4.7 BWT részteljesítésre szabadon jogosult, azaz a Vevő ellenkező kikötés hiányában az értékesített terméket köteles abban az esetben is átvenni, és a rá eső ellenértéket határidőben megfizetni, ha az nem a teljes megrendelés szerinti mennyiségben kerül részére átadásra. Az egyes megrendelések tárgyait Felek osztható szolgáltatásnak tekintik, és a részteljesítés Vevő érdekét nem sérti, a Vevő szerződéses szándéka a részteljesítés esetén is fennáll, kivéve, ha Vevő az ezzel ellentétes ügyleti akaratát az adott termék, illetve szolgáltatás megrendelésekor kifejezetten jelzi.

4.8 A Vevő szállítólevélen fenntartás nélkül elhelyezett aláírása a mennyiségi és szemrevételezés alapján minőségi szempontból is kifogástalan (felbontatlan csomagolású) teljesítés átvételét igazolja.

§ 5 Kárveszély átszállása

5.1 Telepítés vagy összeszerelés nélküli értékesítés esetén a kárveszély a megállapodás tárgyát képező terméknek a BWT egyeztetett telephelyén (ennek hiányában a székhelyén) a Partner számára történő elérhetővé tétellel és erről a Partnert értesítését követő munkanapon reggel 9 órával („ex works” EXW, INCOTERMS 2010) - illetve az átvétel időpontjával, ha ez a korábbi - száll át a Vevőre, amennyiben más teljesítési hely a Felek megállapodásában nem került kikötésre.

5.2 A telepítéssel és összeszereléssel együtt történő értékesítés esetén a kárveszély a Vevőre a saját üzemében történő átvétel időpontjában, illetve ha próbaüzemben állapodtak meg, akkor a hibátlan próbaüzem után száll át. A próbaüzem lezárását követő kárveszély átszállásnak feltétele, hogy a próbaüzem a 2 órás időtartamot nem haladja meg. A saját üzemben történő átvétel közvetlenül (azonnal) követi az üzemkész telepítést és összeszerelést. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a próbaüzemet, a próbaüzem a 2 órás időtartamot meghaladja, vagy a saját üzemben történő átvétel az üzemkész telepítést és összeszerelést követően azonnal nem történik meg, úgy a kárveszély az üzemkész telepítést és összeszerelést követően száll át a Vevőre, és az átvétel, illetve a hibátlan próbaüzem befejezéséig a berendezés őrzéséről, és megfelelő tárolásáról a Vevő saját kockázatára és költségére maga gondoskodik.

5.3 Amennyiben az elküldés, kézbesítés, átvétel, vagy a telepítés vagy összeszerelés megkezdése vagy elvégzése a Vevő kérésére vagy az érdekkörében álló okból késedelmet szenved, úgy a kárveszély a késedelem/halasztás kezdetétől fogva a Vevőre száll át. A kárveszély átszállására tekintettel a Vevő javára szóló megfelelő biztosítási fedezet biztosítása nem képezi a BWT kötelezettségeinek a tárgyát.

5.4 A kárveszély (az INCOTERMS 2010 szerint, EWX) akkor is a BWT egyeztetett telephelyén átvételre történő elérhetővé tétellel száll át a Vevőre, ha Felek a terméknek a Vevő által meghatározott rendeltetési állomásra történő térítésmentes, vagy Vevőre áthárítható költségű leszállításában, vagy harmadik személy fuvarozó igénybevételében állapodtak meg. A fuvarozó magatartásáért BWT ilyen esetben nem felel, feltéve, hogy a fuvarozó kiválasztásakor és utasításokkal történő ellátásakor úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. A kárveszély átszállására tekintettel a BWT saját alkalmazottja közreműködésével történő leszállítás esetén a szerződés tárgyának károsodásának kockázatát a BWT kizárólag annyiban viseli, amennyiben az eljáró alkalmazott felróható magatartása okozta a károsodást.

§ 6 Kellékszavatosság

6.1 A BWT biztosítja, és kellékszavatosságot vállal azért, hogy a szerződés tárgyát képező termék a kárveszély átszállásának időpontjában megfelel az alkalmazandó (kötelező erejű) jogszabályokban meghatározott, illetve a szerződésben kifejezetten kikötött minőségi követelményeknek, és az nem tartalmaz olyan anyag- és gyártási-, illetve kivitelezési hibát, amely jelentősen csökkenti a termékek értékét vagy rendeltetésszerű használatra vonatkozó alkalmasságát. A BWT-t kellékszavatossági kötelezettség (a műszaki hiba jellegétől és okától függetlenül) nem terheli, ha a szerződés tárgyát képező berendezést nem megfelelően kezelik, üzemeltetik a berendezéshez melléklet tájékoztató szerinti ellenőrzéseket és karbantartást, illetve szerződés, vagy a tájékoztató szerint üzemeltetési feltételeket nem biztosítják. A kellékszavatosság, és az ezzel kapcsolatos hibás teljesítésért való felelősség megszűnik, ha a berendezést nem a melléklet előírásoknak ill. a kezelési utasításnak megfelelően üzemeltetik. Nem teljesít hibásan a BWT, ha a Vevő a berendezés esetleges hibáját a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

6.2 Vevő köteles a kárveszély átszállásától számított 3 napon belül ellenőrizni a BWT teljesítésének tárgyát. Az ellenőrzés során felismerhető hibákat haladéktalanul, a rejtett hibákat megfelelő határidőn belül, de legkésőbb a felfedezésüket követő 10 napon belül írásban be kell jelenteni a BWT-nek. Továbbá lehetőséget kell biztosítani BWT-nek a bejelentett kellékszavatossági kifogás felülvizsgálatára is. A BWT nem vállal kellékszavatosságot, illetve felelősséget az időjárási körülmények, a szakszerűtlen kezelés vagy tárolás, illetve más hasonló, BWT ellenőrzési körén kívül álló, a szerződés megkötésekor előre nem látható körülmény okozta károkért. A kellékszavatosság körébe tartozó hibás teljesítés esetén a BWT köteles a termék valamennyi ilyen hibája tekintetében a hibás terméket megfelelő határidőn belül saját választása szerinti hasonló, hibátlan termékre kicserélni vagy a hiba kijavítását elvégezni. A további kellékszavatossági jogok (elállás, árleszállítás, BWT-től független javíttatás a BWT költségére akár a Vevő részéről, akár harmadik személy igénybevétele mellett) alkalmazása a Felek jogviszonyában kizárásra kerül.

6.3 A kellékszavatossági határidő 6 hónap, amely a kárveszély átszállásának időpontjában veszi kezdetét. Ha a Vevő igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 6 hónapos határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy 12 hónap, tartós használatra rendelt dolog esetében 18 hónap. E határidők elmulasztása – az elévülés nyugvása esetén is - jogvesztéssel jár. Kellékszavatossági jogok elévülés esetén kifogás útján sem érvényesíthetők.

6.4 A BWT kellékszavatossági kötelezettsége csak az eredeti Vevővel szemben áll fenn, kellékszavatossági igény a termék későbbi tulajdonosa által nem érvényesíthető. A BWT által méltányosságból elvégzett hibajavítási munkák nem jelentik a kifogásolt szavatossági hiba elismerését, így az az szavatossági határidő újra kezdődését sem váltja ki.

6.5 Jótállási kötelezettséget BWT csak külön írásbeli megállapodással, illetve kötelezően alkalmazandó jogszabály ilyen előírása esetén, a jótállási kötelezettséget megalapító előírás szerinti feltételek mellett vállal.

6.6 Az esetleges jótállás és külön garanciavállalási megállapodások alól kivételt képeznek a berendezések alkotórészét képező mindenféle fényforrások, biztosítékok, mérőszenzorok, közeggel érintkező érzékelők, lejárati idővel rendelkező termékek és kopó alkatrészek, mint pl. tömítések, illetve szűrőbetétek, szondák, membránok, töltetek stb.

6.7 Amennyiben a berendezések gyártó által javasolt és a BWT által továbbított, vagy a vonatkozó szabványokban és tájékoztatókban meghatározott karbantartási intervallumokat és üzemeltetés-ellenőrzéseket nem tartják be ill. ha ezek nem bizonyíthatóan dokumentáltak, akkor a szavatossági igény ill. esetleges külön megállapodás szerinti garanciaigény is megszűnik.

6.8 Amennyiben olyan vegyi anyagok, oldatok, sók, gyanták, üzemanyagok vagy tartalék alkatrészek kerülnek felhasználásra, amelyeket a BWT nem ajánlott ill. azok használata befolyásolja a berendezés működését, vagy kárt okoz, akkor a szavatossági igény ill. esetleges külön megállapodás szerinti garanciaigény megszűnik.

6.9 A jótállási időn belül (külön megállapodás szerinti jótállási határidők esetében is) a szervizelési és javítási munkákat kizárólag a BWT vagy általa írásban tanúsított, illetve jóváhagyott cég végezheti. Ellenkező esetben mindennemű igény megszűnik.

§ 7 Felelősség

7.1 Vevő köteles a neki átadott használati utasításokat ill. kezelési útmutatókat pontosan követni ill. betartatani. Vevő az értékesítés tárgyát csak rendeltetésszerűen és az előírásoknak megfelelően használja.

7.2 Tovább értékesítés esetén a Vevő, mint értékesítő köteles az előző pontba foglalt kötelezettségeket vevőjétől is megkövetelni. Ezen kívül kifejezetten tilos Vevő számára az adásvétel tárgyának BWT, vagy a gyártó által írásban garantált termékjellemzőin túlmenően további tulajdonságokat, felhasználási lehetőségeket vagy hasonlókat garantálnia, amelyek a BWT, vagy valamely kapcsolt vállalkozásának termékszavatossági, vagy termékfelelősségi helytállási kötelezettségét kiválthatja.

7.3 BWT az esetleges szerződésszegésével okozott károkért való felelősségét a BWT által szándékosan, vagy súlyosan gondatlan magatartással okozott károk megtérítésére vonatkozóan korlátozza. BWT adott szerződésszegéshez kapcsolódó kártérítési felelősségének legmagasabb mértéke nem haladhatja meg az adott berendezésre eső vételár/díj nettó összegét. BWT nem felel a szerződésszegés következtében bekövetkezett késedelmi, következményi károkért és elmaradt vagyoni előnyért, jövedelemért, üzemszünet miatt elmaradt bevételért, vagy más hasonló jellegű közvetett károsodás megtérítéséért (ideértve a fedezeti szerződés megkötéséből eredő esetleges károsodást is). A felelősség fenti korlátozása ugyanolyan mértékben vonatkozik a BWT képviselőire vagy teljesítési segédeire, illetve közreműködőire is. BWT a – különösen műszaki – közreműködői, illetve teljesítési segédei szóbeli nyilatkozataiért csak akkor felel, ha azokat írásban kifejezetten és a BWT képviseletében cégszerűen aláírva megerősítették.

7.4 Termékfelelősségi, illetve termékszavatossági igények, illetve ezzel kapcsolatos kártérítési felelősség, amennyiben a törvény engedi, kizárt. Amennyiben a BWT gyártónak minősül, és fogyasztó érvényesít vele szemben termékszavatossági igényt, a BWT-t korlátozás nélküli megtérítési igény illeti meg a Vevővel szemben, amennyiben az adott terméket a Vevő értékesítette az igényt érvényesítő fogyasztó számára.

7.5 A BWT-vel, a gyártóval, képviselőivel és teljesítési segédeivel szembeni kártérítési igények a káresemény bekövetkezése után 6 hónappal elévülnek.

§ 8 A tulajdonjog fenntartása

8.1 BWT az általa értékesített termékek tekintetében tulajdonjogát az adott termékre eső vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja (azzal, hogy ha egy számla csak részlegesen kerül kiegyenlítésre, a számlával érintett valamennyi termék tekintetében a tulajdonjog fenntartás fennmarad). Vevő együttműködik, hogy a tulajdonjog fenntartás Vevő tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A bejegyzés megtörténtéig a BWT - akár csak részbeni - halasztott fizetés melletti megrendelés teljesítésére nem köteles. A tulajdonjog fenntartással érintett termékek megterhelése nem megengedett, a tovább értékesítésére Vevő csak az ellenérték azonnali megfizetése ellenében jogosult azzal, hogy ilyen esetben az adott termék tekintetében a Vevőt a BWT-vel szemben terhelő vételár azonnal esedékessé válik, az értékesítésből befolyt összeget Vevő köteles egyéb pénzügyi eszközeitől elkülöníteni, és a tovább értékesítésből megkapott vételárat Vevő azonnal köteles a BWT követelésének kiegyenlítésére fordítani.

8.2 Amennyiben a tulajdon-fenntartás érvényesíthetősége harmadik félnek történő tovább értékesítés révén, épületekbe történő beépítés, vegyülés, vagy más ok következtében megszűnik, úgy a tulajdonjog fenntartás helyébe a továbbiakban a Vevőt a tovább értékesítésből, beépítésből, vagy hasonló jogügyletből eredően megillető, az érintett harmadik személy felé keletkező igény lép, azaz az a BWT javára a kiegyenlítetlen BWT követelés mértékének erejéig minden további jognyilatkozat nélkül az ilyen követelés engedményezésre, illetve kapcsolódó jog átruházásra kerül. Ilyen esetben a BWT követelheti a Vevőtől a javára szóló teljesítési utasítás haladéktalan kiállítását. Az engedményezést BWT az egyedi megállapodás és a jelen szerződéses feltételek bemutatásával is jogosult a harmadik személynek igazolni. Csak az engedményezett követelés BWT javára történő tényleges és maradéktalan teljesítésével szűnik meg a BWT joga arra vonatkozóan, hogy a Vevővel szemben az eredeti követelését érvényesítse. A Vevő közvetlen teljesítése esetén a BWT köteles a korábban engedményezett követelést, illetve jogot a Vevőre (vissza)engedményezni, illetve visszaruházni, illetve Vevővel elszámolni.

8.3 Olyan tárgyak elzálogosítása vagy biztosíték-átruházása a Vevő részéről nem megengedett, amelyek még a tulajdonjog-fenntartás alatt állnak. Harmadik fél hozzáférését (úgymint pl. elzálogosítás, értékesítést) a Vevő köteles a BWT-nek haladéktalanul bejelenteni. A BWT tulajdonjog-fenntartásának érvényesítése, amennyiben másként nem nyilatkozott, a BWT igényérvényesítése során, nem vonja maga után önmagában az értékesítési szerződéstől való elállást. A Vevő köteles tűrni minden olyan intézkedést, amelyet BWT alkalmasnak tart tulajdonjogának érvényesítéséhez, különösen az ingatlanokhoz és épületekhez való hozzáférést.

§ 9 Alkalmazandó jog

A teljesítés helye a BWT székhelye, amennyiben másként nem állapodnak meg. Jelen szerződéses jogviszonyra a magyar anyagi jogot kell alkalmazni, a magyar nemzetközi magánjog kollíziós normáinak és a Bécsi Vételi Egyezmény (az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye) szabályainak a kizárásával.

§ 10 Általános rendelkezések

10.1 Fogyasztókkal létrejött ügyletekre kiegészítő értékesítési és szállítási, illetve szerződés feltételek vonatkoznak (§ 13).

10.2 Vevő köteles megismerni, és a jelen szerződéssel érintett érdekkörében eljáró személyekkel megismertetni a BWT jelen jogviszonyra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóját (amely a BWT honlapján, www.bwt.hu fellelhető, jelenlegi forráshely: https://www.bwt.hu/hu/BWT/Adatvedelem/Lapok/default.aspx), így személyes adatokat annak ismeretében bocsát rendelkezésre.

10.3 Amennyiben a teljesítés helyén beszerelés, illetve beüzemelés szükséges BWT teljesítéséhez, a teljesítés helyén a munkavégzéshez szükséges előzetes feltételek biztosítása - ideértve a közművételezés ellenérték felszámítása nélküli lehetőséget is - Vevő feladata. A Vevő biztosítja az értékesített berendezések elhelyezésére szolgáló épületet (biztonságos munkaterületet) az egyedi megállapodásban foglalt műszaki jellemzőkkel, valamint a szerződésben rögzített közműcsatlakozási pontokkal. Az érintett berendezések ezen közműcsatlakozási pontokra történő rákötését Vevő végzi.

10.4 Vevő köteles a BWT-t azonnal értesíteni a Vevő tekintetében a közvetett, illetve közvetlen többségi befolyási viszonyok (Ptk. 8:2.§) megváltozásáról. Ha Vevő tekintetében a közvetett, illetve közvetlen többségi befolyási viszonyok a szerződéskötéskor fennálló állapotokhoz képest megváltoznak, BWT egyéni döntésétől függően írásbeli nyilatkozatával jogosult a jövőre nézve azonnali hatállyal csökkenteni, illetve megszüntetni és törölni a BWT által a halasztott fizetés lehetősége mellett értékesített termékek bruttó összértékének legmagasabb keretét (azaz az esetlegesen korábban írásban kikötött hitelkeretet), illetve Vevő további megrendelését visszautasítani.

10.5 BWT jogosult bármikor azonnali hatállyal előzetes figyelmeztetés nélkül a határozatlan idejű szerződést felmondani, illetve az értékesítésre vonatkozó szerződéstől a kárveszély átszállásának időpontját megelőzően elállni, amennyiben a Vevő, vagy valamely közreműködője a BWT, vagy cégcsoportja jó hírnevét súlyosan megsérti, vagy azt közvetlenül veszélyezteti.

10.6 Hitelkeret, illetve listaárhoz viszonyított forgalomtól, vagy más feltételtől függő kedvezmény biztosítása, bónusz rendszerek, illetve skontó alkalmazása, visszárú lehetősége csak Felek kifejezett írásbeli megállapodása alapján, az abban foglalt feltételek mellett lehetséges.

10.7 Viszonteladónak minősülő Vevő biztosítja boltjaiban a BWT termékeinek színvonalas árubemutatását, szaktanácsadást és gondoskodnak a termékek szakszerű raktározásáról, valamint a kiállító- és bemutatóterembe elhelyezi a BWT-vel egyeztettet esetleges bemutatótermékeket. A bemutató termékek átvétele külön átadás-átvételi bizonylat alapján, BWT egyoldalú döntésétől függően történik.

10.8 Bármely értesítés akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor azt kézhez veszik, vagy a kézhezvételt elutasítják, és azt tértivevény, vagy a kézbesítő átvételi nyomtatványa igazolja. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő székhelyére, illetve - ha ettől eltérő, akkor - a szerződésben megjelölt értesítési címére postai úton továbbított küldemény a feladást követő 5. napon abban az esetben is kézbesítettnek tekinthető, ha az a másik féltől a "nem kereste", "ismeretlen címzett" vagy "elköltözött" stb. jelzéssel érkezik vissza.

10.9 Felek az egyedi szerződés tartalmaként, valamint annak előkészítése, és teljesítése során birtokukba jutó, bizalmas információkat üzleti titokként kezelik és azokat – a másik fél írásos engedélye nélkül – harmadik fél részére nem teszik megismerhetővé, illetve hozzáférhetővé.

10.10 A fizetések vagy más saját szolgáltatások visszatartására vagy ellenkövetelésekkel szembeni beszámítására vonatkozó jog – a jelen ÁSZF-ben foglaltak mellett is – a Vevőt csak akkor illeti meg, ha visszatartási joga vagy ellenkövetelései nem vitatottak, azokat jogerősen megállapították, vagy azokra vonatkozóan a Vevő javára szóló egyéb kötőerővel bíró döntés van érvényben. Ez nem érinti a Vevőnek azt a jogát, hogy a nem teljesített szerződés miatt kifogást emeljen.

10.11 A jelen ÁSZF, illetve az egyedi megállapodás a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza.

§ 11 ÁSZF kötelező hatálya

11.1 Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy a későbbiekben azzá válik, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetben a felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan megengedhető rendelkezéssel helyettesítik, amely gazdasági tartalmában az eredeti rendelkezéshez legközelebb áll. Szabályozási hézag esetén a felek vállalják, hogy jelen ÁSZF alapvető szándékainak figyelembevételével töltik ki azt.

11.2 Felek jogviszonyára az ÁSZF szerződéskötés időpontjában hatályos változata irányadó. BWT jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani a jövőre nézve. Folyamatos szolgáltatások esetén a mindenkor hatályos ÁSZF alkalmazandó az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően megtett megrendelésekre. A mindenkor hatályos ÁSZF, illetve az esetleges módosításokról szóló felhívás megtekinthető a BWT weboldalán is.

§ 12 Elektronikus úton létrejött szerződés különös szerződési feltételei

12.1 BWT e célt szolgáló weboldalán (https://www.bwtviz.hu/shop) található felhasználói felületet kitöltésével és a kitöltött adatok megküldésével ("MEGRENDELEM") kapcsolatos különleges szerződéskötési és szerződési feltételeket a BWT Elektronikus úton történő szerződéskötésre irányadó különös szerződési feltételei (a továbbiakban "EÁSZF") tartalmazzák.

12.2 Írásbeli megerősítés nélküli, kizárólag elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az ÁSZF alábbi pontjai nem alkalmazandók az adott szerződésre: 6.1 pont (egyes kellékszavatosági jogok elvesztése a kezelési előírások megsértése esetén), 6.3 pont (kellékszavatosság elévülési határidők megváltoztatása), 7.5 pont (kártérítési igények elévülési határidejének megváltoztatása), § 8 (A tulajdonjog fenntartása).

§ 13Fogyasztókkal létrejött megállapodások tekintetében alkalmazandó eltérő feltételek

13.1 Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, az ÁSZF rendelkezései a jelen § 13. fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

13.2 BWT magatartási kódex, különösen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt nem áll.

13.3 Fogyasztó Vevő esetén az ÁSZF § 5, § 6 és § 7 fejezetei, illetve 8.2 pontja, illetve a beszámítást tiltó rendelkezései a fogyasztókkal szemben nem alkalmazhatók (kivéve az 5.3, 6.4-6.9, 7.1-7.2. pontokat, amelyek fogasztó Vevő esetén is alkalmazandók).

13.4 Ha Vevő fogyasztó, és a BWT vállalja az értékesített termék Vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vevőre, ha a fuvarozót a Vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a BWT ajánlotta. Egyebekben a kárveszély a termék birtokának átruházásával, illetve az átvételi késedelem bekövetkeztével száll át a Vevőre.

13.5 BWT és fogyasztó közötti jogügylet esetén az egyedi megállapodásban 30 napnál hosszabb teljesítési határidő is kiköthető.

13.6 Amennyiben a BWT és a fogyasztónak minősülő Vevő között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, távollevők között, vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés jön létre, Vevőt indokolás nélkül gyakorolható elállási, illetve - ha a szolgáltatás nyújtását már a Vevő adott határnapra vonatkozó megrendelése alapján addigra az adott határnapon megkezdték - felmondási jog illeti meg az alábbiak szerint. A megszüntetési jog a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek a) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak] a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolható. Termék értékesítése esetén az elállási jog a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolható.

13.6.1 Ha a szerződéskötésre irányuló ajánlatot fogyasztó közölte (a webes felhasználói felületet fogyasztó töltötte ki és küldte el), a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának a joga. A visszavonás jogának fogyasztó általi gyakorlása a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

13.6.2 A fogyasztónak minősülő Vevő elállási, illetve felmondási jogát elállásra, illetve felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, különösen a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltése és BWT-nek az ÁSZF fejlécében szereplő valamely elérhetőségére történő eljuttatása útján gyakorolhatja. Az elállást tartalmazó nyilatkozat postai úton levélben, faxon vagy e-mailben is továbbítható. A fogyasztónak minősülő Vevő elállási, illetve felmondási joga határidőben érvényesítettnek tekintendő, amennyiben írásbeli nyilatkozatát Vevő a fenti határidő lejárta előtt megfelelően elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a megszüntetési jogot határidőben gyakorolta.

13.6.3 Elállás, illetve felmondás esetén a BWT a fogyasztónak minősülő Vevő által kifizetett és visszajáró összeget (termék árát és fuvarozó igénybe vétele esetén a BWT által az értékesítés során felkínált legolcsóbb szokásos fuvardíj összegét) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül (kamatmentesen) visszatéríti azzal, hogy a visszatérítés a Vevő által megadott bankszámlaszámlaszám javára történő átutalással is történhet. Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vevő a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján köteles megtéríteni a BWT által az elállás/felmondás közléséig teljesített szolgáltatásainak arányos díját, ha a BWT a jelen szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül a Vevő nyilatkozata alapján már megkezdte a szerződés teljesítését és az Vevő csak a teljesítés megkezdését követően gyakorolta felmondási jogát. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a BWT mindaddig visszatarthatja a Vevőnek a jelen pont szerint visszajáró összeget, amíg a fogyasztó Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

13.6.4 Vevő tudomásul veszi, hogy ha a BWT az adott javítást, illetve karbantartást a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével, azaz az előre egyeztetett időpontban megkezdte és el is végezte, Vevőt a jelen 13.6 pont szerint megszüntetési jogát elveszíti. Nem gyakorolható a megszüntetési jog a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 29. §-ban meghatározott esetekben, különösen (i) egyedi, vevőspecifikus termékek esetén (azaz az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak), (ii) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza amennyiben a csomagolásukat a kiszállítás után felbontották; (iii) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, vagy (iv)  olyan javítás/karbantartás esetében, amelynél a BWT a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, illetve (v) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

13.6.5 Ha a fogyasztó a fentiek szerint eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a BWT-nek vagy a BWT által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a termék visszaküldésének a közvetlen költségét a fogyasztónak kell viselnie, távollévők között kötött szerződés esetében ennek további feltétele, hogy a termék postai küldeményként nem küldhető vissza. Visszaküldés esetén a Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

13.7 Vevőnek mind szóban mind írásban lehetősége van a termékértékesítéssel, illetve az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggő panaszának megtételére a BWT fejrészben részletezett elérhetőségeinek valamelyikén keresztül. A szóbeli panaszokat, illetve a BWT teljesítésének esetleges hibáival kapcsolatos szóbeli panaszokat, melyeket a Vevő haladéktalanul a BWT tudomására hoz, a BWT azonnal megvizsgálja, valamint szükség és lehetőség szerint orvosolja. Ha a fogyasztónak minősülő Partner a panasz azonnali kezelésével nem ért egyet, a BWT a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példánya a fogyasztónak minősülő Vevőnek helyben átadásra kerül. A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával, email útján, vagy írásban közölt panasz esetén, vagy egyéb esetben, ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása, valamint orvoslása nem lehetséges, illetve ha a panasz a BWT álláspontja szerint nem megalapozott, a BWT a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a panasz a BWT általi érdemi megválaszolása mellett a fogyasztónak minősülő Vevőt harminc napon belül tájékoztatja.

13.8. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztónak minősülő Vevőnek jogában áll a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi címen érhetők el: https://bekeltetes.hu/udvozlo

13.9. A BWT székhelye szerint békéltető testület elérhetőségei:

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.

Telefonszáma: 06-1-792-7881

 

Elnök: dr. Koncz Pál

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

13.10. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről a fogyasztó számára szóló tájékoztatót a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta fogyasztó Megrendelők számára

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 7.)

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

2. sz. melléklet:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató fogyasztó Vevők számára:

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a BWT Hungária Kft. hibás teljesítése esetén a BWT-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. kormányrendelet (a továbbiakban: "373/2021. sz. Kormányrendelet") szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: elsődlegesen kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a BWT számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna figyelembe véve valamennyi körülményt (ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát). Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérhette, vagy azt BWT nem vállalta, vagy ilyen kötelezettségének nem megfelelő módon és határidőben tett eleget, vagy Önnek a kijavításhoz, illetve kicseréléshez fűződő jogi érdeke megszűnt, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetét kivéve - a hibát a BWT költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy  - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Azon esetekben, ha Ön (a 373/2021. sz. Kormányrendelet szerinti) áru adásvételére vonatkozó szerződést köt, abban az esetben is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy a szerződést megszüntetni, ha a BWT nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte ugyan, de részben vagy egészben nem saját költségén biztosította a kicserélt áru visszavételét, vagy jogszerűen megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét. A fentiek mellett Ön akkor is jogosult az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy a szerződést megszüntetni, ha az áruval kapcsolatban ismételt teljesítési hiba merült fel, a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy az a fentieket indokolttá teszi, vagy a BWT nem vállalata az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy ezt nem fogja megfelelő módon megtenni. Kellékszavatossági igénye alapján Önt megilleti továbbá – a szerződésszegés súlyához igazodva - a vételár még fennmaradó részének részben vagy egészben történő visszatartásának joga, mindaddig, amíg a BWT nem tesz eleget teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Ha a hibás teljesítés az árunak csak meghatározott részét érinti és erre vonatkozóan a szerződés megszüntetéséhez szükséges feltételek fennállnak Ön a szerződést csak a hibás áru vonatkozásában szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha nem várható el észszerűen, hogy Ön csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. Amennyiben Ön az adásvételi szerződés a fentiek alapján megszünteti, az érintett árut a BWT költségén vissza kell küldenie, és a BWT az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat visszatéríti az áru vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolás átvételét követően.  

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a BWT-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül – tekintettel a lenti kivételekre is - a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után – tekintettel a lenti kivételekre - azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Azon esetekben, ha Ön a 373/2021. sz. Kormányrendelet szerinti áru adásvételére vonatkozó szerződést köt – ideértve azon eseteket is, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik -, a teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  Azon esetekben, ha Ön a 373/2021. sz. Kormányrendelet szerinti digitális elemeket tartalmazó árura vonatkozó szerződést köt és a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, akkor a fenti egy éves időtartam két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két évre, két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartamára meghosszabbodik. A teljesítéstől számított egy év, vagy a fentiek szerinti meghatározott időtartam eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A fentiek mellett a kellékszavatossági jogok közül a kijavítás, kicserélés jogának gyakorlásához elengedhetetlen, hogy a kifogásolt árut Ön a BWT rendelkezésére bocsájtsa.

A kellékszavatossági igénnyel szemben a BWT bizonyíthatja, hogy a hiba a teljesítés időpontjában nem állt fenn (különösen olyan esetben, ha a hiba az áru természetével összeegyeztethetetlen, vagy a hiba jellege ezt alátámasztja).

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (eladott termék, illetve a karbantartás, illetve javítás során felhasznált anyag és alkatrész) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy, (iii) - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a BWT-vel szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Tartós fogyasztási cikk eladása

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) sz. Kormányrendelet alapján a 10.000 Ft (bruttó) eladási árat meghaladó, fogyasztó részére eladott, új, a hivatkozott jogszabály mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek tekintetében a BWT-t jótállási kötelezettség terheli. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A jótállás időtartama a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, c) 250 000 forint eladási ár felett három év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár a jótállási jogok tekintetében. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a fentiek alapján meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a BWT, mint eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, az Ön eltérő rendelkezése hiányában a BWT köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a BWT köteles az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül Önnek visszatéríteni.

Ha a fent meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a kellékszavatossági jogai alapján Ön nem igényli a vételár arányos leszállítását, és Ön nem kívánja a fogyasztási cikket a BWT költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a BWT köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a BWT köteles az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül Önnek visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igénynek BWT részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában - a BWT köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a BWT köteles az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül Önnek visszatéríteni.

Bizonyos, az egyedi szerződésben e célból megjelölt termékek (vízlágyító berendezések) esetében a jótállás feltétele, hogy az adott termék üzembe helyezését a BWT közreműködője (munkavállaló, vagy BWT honlapján megtalálható szakszervíz, AQUAMESTER) végezze. A jótállási idő meghosszabbítása Felek írásbeli megállapodását, és a BWT által alkalmazott további jótállási feltételek betartását igényli. A jótállási idő letelte önmagában a szavatossági igények érvényesíthetőségét nem korlátozza. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Ha a BWT, mint gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, Ön közvetlenül BWT-től követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint (feltéve, hogy a BWT az adott termék gyártója). Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek Önre nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a BWT (amennyiben gyártó) a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették

Karbantartás, javítás

A BWT által külön karbantartási szerződés keretében nyújtott karbantartási szolgáltatásra az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki, és BWT ilyen szolgáltatások tekintetében jótállást nem vállal.

Amennyiben a BWT javítási szolgáltatást végez (ide nem értve azt a javítást, amelyet a berendezésre vonatkozó jótállási vagy szavatossági igény teljesítéseként végeznek), amelynek az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, a BWT jótállási kötelezettség terheli. A jótállásból eredő jogokat a szolgáltatás tárgyát képező dolog tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállási határidő 6 hónap, amely a berendezés ismételt üzembe helyezésével veszi kezdetét.

Önt milyen jogok illetik meg jótállás alapján? A jogok tartalma megfelel a kellékszavatossági jogosultságoknál említett jogoknak az ott rögzített sorrend figyelembevétele mellett (kijavítás/kicserélés, illetve árleszállítás/elállás/ BWT költségére történő elvégzés). Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a BWT nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

§ 14. BWT PERLA vízlágyítóra vonatkozó "visszavásárlási garancia"

14.1 A BWT az általa közvetlenül értékesített, a BWT-vel szerződéses kapcsolatban álló szakember (BWT regionális szerviz, vagy BWT Aqamester) által beüzemelt, legkésőbb a beüzemelést követő 5 napon belül a berendezéshez kapcsolódó alkalmazáson keresztül a kezelési útmutató szerint online regisztrált, a "BWT Perla" termékcsaládba tartozó új vízlágyító berendezések (a jelen § 14. fejezet tekintetében a továbbiakban "Termék") tekintetében fogyasztónak minősülő Vevők (a jelen § 14. fejezet tekintetében a továbbiakban "Termék Vevő") javára biztosítja azt jogot, hogy a Termék Vevő az alábbi feltételek fennállása esetén a nem hibás Termék tekintetében az adott termék munkalappal igazolt szakszerű beüzemelésének napjától számított 30 napon belül a BWT-vel közölt írásbeli, email, vagy a vásárlás helyszínén megtett szóbeli nyilatkozatával további indokolási kötelezettség nélkül elálljon.

14.2 Az elállási jog abban az esetben gyakorolható, ha a Termék Vevője az elállási nyilatkozat közlésével egyidejűleg (de legkésőbb az elállási határidő utolsó napján) a vásárlás helyszínén az eredeti (rendeltetésszerű használattal szükségszerűen együtt járó, de egyebekben sértetlen) állapotú, megtisztított Terméket, hiánytalan eredeti csomagolásával és az értékesítés tekintetében kiállított eredeti számla bemutatásával együtt a BWT-nek visszaadja. Ilyen esetben az eredeti Termék értékesítési szerződés felbomlik, és a BWT a Termék vételárát a BWT választásától függően a Termék visszavételével egyidejűleg készpénzben, vagy a visszavételt követő 30 napon belül, a Termék Vevője által megjelölt bankszámla javára banki átutalással fizeti vissza a Termék Vevőjének.

14.3 Amennyiben a Terméket a Termék Vevő nem közvetlenül a BWT-től, hanem a BWT egy Magyarország területén működő viszonteladó szerződéses partnerétől vásárolta (de ide nem értve az online, vagy a használt berendezés értékesítését, amelyre a jelen fejezet rendelkezései nem alkalmazandók), a BWT vállalja, hogy egyebekben a 14.1-14.2 pont szerinti feltételek fennállása esetén a tőle telhető lépéseket megteszi annak érdekében, hogy szerződéses partnerei is biztosítsák az elállási jog gyakorolhatóságát a Termék Vevője számára. A BWT ilyen esetben viszonteladó szerződéses partnereit a jelen fejezet szerinti elállási lehetőségről tájékoztatja, annak alkalmazását számukra javasolja, illetve a Termék Vevőjének elállása esetén viszonteladó szerződéses partnereivel szemben a BWT is vállalja, hogy az elállással érintett Terméket lényegében a jelen § 14. fejezetben lévő feltételek mellett szerződéses partnerétől visszaveszi, és a közöttük kikötött eredeti vételárat visszatéríti. Mindez ugyanakkor nem eredményezi a BWT közvetlen visszavásárlási, vagy egyéb helytállási kötelezettségét a Termék olyan Vevőjével szemben, aki nem közvetlenül a BWT-től vásárolta eredetileg a Terméket.

14.3 Az egyértelműség kedvéért a BWT kiemeli, hogy az elállási jog nem érinti a Termék értékesítéséhez kapcsolódó, már elvégzett járulékos szolgáltatásokat, különösen a szállítás, szerelés, beüzemelés, karbantartás, illetve kiszerelés vagy kiszállás stb. díját. Ezen költségeket (ide értve a Termék értékesítés helyszínére történő visszaszállításának a költségét is) elállás esetén a Termék Vevője viseli. Határidőn túl, számla nélkül visszajuttatott, hiányos csomagolású, nem szakember által beüzemelt, illetve sérült, vagy a szokásos igénybevételnél avultabb állapotú Termék esetén az elállási jog nem gyakorolható.

14.4 Kétség esetén a BWT az alábbi elérhetőségeken tájékoztatást nyújt a Termék Vevője (illetve potenciális vevője) részére, hogy a Termék Vevőjével kapcsolatban kerülő viszonteladó, vagy a Terméket beüzemelni szándékozó szakember a BWT jelen fejezet szerinti szerződéses viszonteladó partnerének tekinthető-e, illetve az adott termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására a BWT-vel kötött megállapodás (BWT regionális szerviz státusz, vagy BWT Aqamester fokozat) alapján jogosult-e.

2040 Budaörs (Budapark), Keleti utca 7.

E-mail: bwt@bwt.hu 

Tel.: +36 23/430-480

Fax: +36 23/430-482

14.5 A Termékre vonatkozó jelen "visszavásárlási garancia" a Vevő hibás teljesítésből, illetve a távollevők között, vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződésből eredő egyéb jogosultságait nem korlátozza.

 

BWT külön tájékoztatására tekintettel a BWT figyelemfelhívása alapján kijelentem, hogy kifejezetten elfogadom az ÁSZF aláhúzással és vastag betűvel szedett azon rendelkezéseit is, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződéses gyakorlattól.

 

2022. március 3.